Regulamin Serwisu


1. Informacje ogólne

1. Właścicielem MIUIservice dalej w treści niniejszego regulaminu zwanym Serwisem jest Renata Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą jako MIUIservice Renata Kaźmierczak z adresem i siedzibą ul. Rocha 151a, 42-202 Częstochowa, NIP PL5732310151
2. Klient ma możliwość kontaktu z Serwisem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz pod nr telefonu 604 830 830 lub emailem pod adresem [email protected]
3. Serwis prowadzi usługi w formie stacjonarnej (adres siedziby znajduje się powyżej) a także poprzez stronę internetową Serwisu www.miuiservice.pl oraz panel www.serwisant.online/panel/MIUIservice zwanym dalej „panelem www”
4. Poprzez „panel www” dostępne są następujące usługi: zlecanie usług serwisowych, płatności, sprawdzania statusu naprawy.
5. Klientem naszego Serwisu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.


2. Przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi serwisowe

1. Zlecenia napraw przyjmowane są poprzez stronę internetową Serwisu www.miuiservice.pl oraz panel www.serwisant.online/panel/MIUIservice zwanym dalej „panelem www”
2. Korzystanie z „panelu www” wymaga rejestracji i założenia konta przez Klienta. Jest to niezbędne do szybkiego i bezproblemowego komunikowania się na drodze Klient <> Serwis.
3. W „panelu www” Klient podaje dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia usługi naprawy.
4. Wszelkie przekazane przez Klienta dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do przeprowadzenia usługi naprawy – szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności MIUIservice pod adresem www.miuiservice.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.html
5. Przed przekazaniem telefonu do serwisu Klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej danych w urządzeniu. W przypadku napraw wielu usterek konieczne jest ponowne zainstalowanie systemu, co może spowodować utratę danych zawartych w sprzęcie.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych zwartych w urządzeniu podczas naprawy.
7. Klient dostarcza sprzęt do naprawy w Serwisie we własnym zakresie – osobiście do siedziby Serwisu, kurierem lub Paczkomatem InPost.
8. Po otrzymaniu urządzenia Serwis przeprowadza diagnozę urządzenia oraz szacuje pełen koszt naprawy.
9. Kosztorys naprawy przedstawiany jest Klientowi do akceptacji poprzez „panel www” oraz emalii lub/i sms.
10. Wraz z kosztorysem przedstawiany jest przewidywany termin zakończenia ewentualnej naprawy.
11. W przypadku akceptacji przez Klienta kosztorysu Serwis przystępuje do naprawy.
12. W przypadku odrzucenia kosztorysu i rezygnacji z naprawy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnostyki – maksymalna kwota to 89PLN.
13. Po zakończonej naprawie i wykonaniu testów Kinet otrzymuje poprzez „panel www” oraz email / i sms zlecenie z kwotą płatności.
14. Płatność można wykonać poprzez bramkę TPAY (Krajowy Integrator Płatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 61-894 Poznań pl. Andersa 3), przelewem na konto bankowe Serwisu lub w przypadku odbioru osobistego gotówką / kartą płatniczą w siedzibie Serwisu
15. W przypadku naprawy urządzenia przesłanego do serwisu po zaksięgowaniu wpłaty należności naprawiony sprzęt zostanie niezwłocznie odesłany do Klienta kurierem DPD lub poprzez Paczkomat InPost
16. Termin płatności, to 14 dni kalendarzowych. W przypadku rażącego opóźnienia płatności Serwis zastrzega sobie prawo do wystawienia noty odsetkowej (12% w skali roku) oraz naliczenia kosztów magazynowania urządzenia (1,61 PLN / dzień)


3. Prawa gwarancyjne na wykonane naprawy i podzespoły

1. Serwis udziela gwarancji na czynności serwisowe i wymienione podzespoły na okres 3 lub 6 miesięcy – okres jest ten przedstawiany Klientowi przed rozpoczęciem naprawy.
2. Naprawy sprzętu po ingerencji wilgoci, po upadkach i innych silnych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka i większości przypadków nie udzielamy gwarancji na takową naprawę.
3. Każdorazowo naprawiane w naszym Serwisie urządzenia otrzymują plomby, których naruszenie jest równoznaczne z utratą wszelkich praw gwarancyjnych


4. Postanowienia końcowe i wyłączenia odpowiedzialności

1. W trakcie realizacji naprawy mogą ujawnić się usterki, nie wykryte po przyjęciu urządzenia do Serwisu lub w trakcie diagnozy.
2. W takim przypadku Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do Serwisu.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy w przypadku stwierdzenia podczas diagnozy wcześniejszą, niefachową ingerencję w urządzenie osób trzecich.
4. W wyjątkowych sytuacjach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia wymaganych podzespołów o czym Klient jest informowany na bieżąco poprzez „panel www” oraz emailem /i sms
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych zysków Klienta w przypadku wydłużenia czasu naprawy.
6. Podczas odbioru sprzętu w siedzibie Serwisu prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie wszelkich uwag dotyczących wykonanej naprawy oraz stanu fizycznego urządzenia.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone wraz ze sprzętem akcesoria, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy załączone zostały one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.
8. Serwis zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku przekazania przez Klienta błędnych danych lub dyspozycji Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody lub koszty.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad poufności przez Klienta przy posługiwaniu danymi dostępowymi do konta w „panelu www”
11. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w dostępności „panelu www” spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy w komunikacji Klient <> Serwis spowodowane niekompatybilnością strony internetowej i „panelu www” z infrastrukturą techniczną Klienta.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2018 roku. [Aktualizacja 19.09.2022]
15. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.