Regulamin Serwisu


§1. Postanowienia ogólne
§2. Rejestracja konta użytkownika
§3. Formularz kontaktowy
§4. Czynności diagnostyczne
§5. Naprawy
§6. Warunki świadczenia innych usług
§7. Warunki płatności
§8. Newsletter
§9. Gwarancje przy naprawach
§10. Postępowanie reklamacyjne
§11. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
§12. Odstąpienie od umowy
§13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
§14. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
§15. Warunki publikacji treści przez użytkowników
§16. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
§17. Postanowienia końcowe
§18. Definicje użyte w regulaminie
ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

§1. Postanowienia ogólne
1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zlecenia napraw serwisowych części rowerowych.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może zamieszczać go w załączeniu do wiadomości e-mail. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
4. dostępem do Konta Użytkownika.
6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Rejestracja konta użytkownika
1. Usługodawca umożliwia utworzenie Konta Użytkownika w zewnętrznym serwisie internetowym Serwisant-online.pl, któremu powierza realizację tej czynności. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych umieszczonych w Koncie Użytkownika, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.
2. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
3. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
4. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, do którego dostęp został opublikowany w obszarze strony internetowej Serwisu.
5. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Formularz kontaktowy
1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

§4. Czynności diagnostyczne
1. Każda usługa naprawy musi zostać poprzedzona czynnościami diagnostycznymi z wyceną.
2. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do czynności diagnostycznych części umytych. W przypadku dostarczenia części brudnych, Usługodawca przed rozpoczęciem czynności diagnostycznych umyje je, co podlega dodatkowej opłacie.
3. Czynności diagnostyczne wykonane w celu wyceny usługi naprawy, są płatne w kwocie 70,00 zł.
4. Czynności mycia części wykonane w celu diagnostyki, są płatne w kwocie 25,00 zł – 100,00 zł za sztukę, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Serwisu.
5. W przypadku braku zlecenia naprawy, koszt czynności diagnostycznych podlega powiększeniu o koszty odbioru przedmiotu naprawy od Usługodawcy.
6. Zamówienia można składać po zalogowaniu do Konta Użytkownika przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu udostępnionego formularza.
7. W formularzu Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić:
1. informacje o przedmiocie naprawy,
2. informacje o typie naprawy (zwykła albo gwarancyjna),
3. informacje o sposobie dostarczenia przedmiotu naprawy do Usługodawcy,
4. informacje o sposobie odbioru przedmiotu naprawy od Usługodawcy,
5. informacje o problemie,
6. wraz z ewentualnymi dodatkowymi plikami.
8. Złożenie zlecenia czynności diagnostycznych następuje poprzez użycie właściwego przycisku w formularzu.
9. Wycena naprawy jest dostarczana Użytkownikowi za pośrednictwem Konta Użytkownika i zawiera cenę usługi naprawy oraz termin jej realizacji.
10. Po otrzymaniu wyceny naprawy, Użytkownik może ją zaakceptować i zlecić wykonanie naprawy albo zrezygnować z dalszej naprawy.
11. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy, dostarczone części są przez Usługodawcę zwracane w stanie niezłożonym.

§5. Naprawy
1. Usługodawca świadczy usługi naprawy części rowerowych.
2. Przedmiot umowy o świadczenie usługi naprawy stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Użytkownika czynności serwisowych dotyczących przekazanych do naprawy części rowerowych oraz wydania ich.
3. Przedmiot umowy o świadczenie usługi naprawy stanowi zobowiązanie Użytkownika do zapłaty należności umownej, na warunkach określonych w zaakceptowanej wycenie.
4. Umowa o świadczenie usługi naprawy zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika zlecenia naprawy na warunkach zawartych w otrzymanej od Usługodawcy wycenie.
5. Realizacja naprawy następuje w czasie podanym w wycenie.
6. Wydanie przedmiotu naprawy odbywa się w sposób określony w wycenie, a w przypadku braku informacji w wycenie, w sposób określony w formularzu:
1. za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika lub do paczkomatu,
2. w przypadku wyboru odbioru osobistego, w siedzibie Usługodawcy w Dniach Roboczych w godz. 16:30-21:00.
7. Wydanie przedmiotu naprawy następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
8. Potwierdzenie wydania przedmiotu naprawy przewoźnikowi w celu jego dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
9. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności przewoźnika.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Warunki świadczenia innych usług
1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkowników inne usługi, na indywidualnie ustanowionych warunkach.
2. Zawarcie umowy o świadczenie innych usług niż wymienione w Regulaminie, następuje za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Do warunków realizacji innych usług, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio, chyba że strony postanowiły inaczej.


§7. Warunki płatności
1. Czynności diagnostyczne wykonane w celu wyceny usługi naprawy, są płatne w kwocie 70,00 zł. W przypadku braku zlecenia naprawy, koszt czynności diagnostycznych podlega powiększeniu o koszty odbioru przedmiotu naprawy od Usługodawcy.
2. Czynności mycia części podlegających naprawie są płatne w kwocie od 25,00 zł do 100,00 zł za sztukę, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Serwisu.
3. Wartość płatności z tytułu usługi naprawy jest ustalana na podstawie wyceny Usługodawcy.
4. Ceny podane w Regulaminach, na stronie internetowej Serwisu, a także w Regulaminie, są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437.
6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. co do zasady przed wysłaniem przedmiotu naprawy przez Usługodawcę,
2. w przypadku odrębnych ustaleń w wycenie, z podziałem na zaliczkę na zakup części podlegających wymianie oraz płatność wyrównującą.
7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania uzasadnionej przyczyny.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§8. Newsletter
1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§9. Gwarancje przy naprawach
1. Naprawy mogą być objęte gwarancją Usługodawcy.
2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika w przypadku, gdy przedmiot naprawy nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
3. Wraz z przedmiotem objętym gwarancją, Usługodawca wydaje Użytkownikowi dokument gwarancyjny, w formie naklejki przytwierdzonej do przedmiotu naprawy.

§10. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2. W przypadku objęcia przedmiotu naprawy Towaru gwarancją, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji Usługodawcy.
3. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Usługodawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
4. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
5. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy przedmiotu naprawy, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany przedmiot naprawy na adres Usługodawcy, na jego koszt.
8. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:
1. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem poniższego postanowienia,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
9. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
10. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy przedmiotu naprawy, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle przedmiot naprawy na adres Konsumenta.
11. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
12. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§11. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§12. Odstąpienie od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (ESKO Sławomir Kosek, Jawornik 801a, 32-400 Myślenice, [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
6. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§14. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§15. Warunki publikacji treści przez użytkowników
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

§16. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§17. Postanowienia końcowe
1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§18. Definicje użyte w regulaminie
Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: baribalbike.pl.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Sławomir Kosek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESKO Sławomir Kosek, z siedzibą pod adresem: Jawornik 801a, 32-400 Myślenice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5512356961 oraz REGON 122890999, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 501 015 278 oraz przy użyciu adresu e-mail: [email protected].
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

=========================================================================================================
ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: ESKO Sławomir Kosek, Jawornik 801a, 32-400 Myślenice | [email protected]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

========================================================================================================
ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
Adresat: ESKO Sławomir Kosek, Jawornik 801a, 32-400 Myślenice
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
 adres pocztowy:
 adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Podpis składającego: