Informacja o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji usługi


Administratorami Twoich danych będziemy my, czyli 'ADIMAR KOMPUTERY P.DZIKOŁOWSKI PANDRYKA' z siedzibą w 'Piłsudskiego 2 05-600 Grójec PL'.
Przetwarzamy te dane w celach wykonania usługi, między innymi aby móc obsłużyć zlecone przez Ciebie, teraz jak i w przyszłości naprawy, zgłoszenia poprzez ich identyfikację, oraz informowanie Cię o ich stanie. Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi informatycznych wspierających pracę naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w ustawie RODO.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest ich niezbędność do wykonania umów.
Regulamin
1. Definicje
2. Przyjęcie zgłoszenia serwisowego
3. Obiór sprzętu
4. Gwarancja
5. Odpowiedzialność Klienta
6. Koszty
§1 Definicje
1. Serwis – serwis firmy 'ADIMAR KOMPUTERY P.DZIKOŁOWSKI PANDRYKA' z siedzibą: 'Piłsudskiego 2 05-600 Grójec PL'.
2. Dowód Przyjęcia – dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące Klienta oraz sprzętu przeznaczonego do naprawy.
3. Karta Naprawy – dokument powiązany z Dowodem Przyjęcia, zawierający szczegóły wykonanych napraw oraz gwarancję
4. Klient - osoba lub firma oddająca sprzęt do naprawy.
5. Cennik – dokument zawierający orientacyjne koszty wykonywanych usług, dostępny w formie papierowej u pracownika Serwisu
§2 Przyjęcie zgłoszenia serwisowego
1. Procedura serwisowa zostaje rozpoczęta z chwilą podpisania dokumentu Dowód Przyjęcia przez klienta oraz osobę przyjmującą zgłoszenie.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie wydaje klientowi oryginał dokumentu Dowód Przyjęcia, będący jedynym potwierdzeniem przyjęcia sprzętu klienta – kopia dokumentu pozostaje u przedstawiciela Serwisu.
§3 Obiór sprzętu
1. Klient chcący odebrać sprzęt oddany do serwisu jest zobowiązany do okazania dokumentu Dowód Przyjęcia
2. Klient może upoważnić do odbioru sprzętu dowolną osobę, przekazując jej Dowód Przyjęcia.
3. W przypadku, gdy Klient nie posiada w/w dokumentu, pracownik Serwisu upoważniony jest do wylegitymowania Klienta – w ten sposób sprzęt odebrać może tylko osoba, która wcześniej podpisała Dowód Przyjęcia.
4. Za skuteczne powiadomienie Klienta o zakończeniu procesu zgłoszenia serwisowego uważa się:
a. Wysłanie wiadomości e-mail pod adres wskazany w Dowodzie Przyjęcia lub
b. Telefoniczne powiadomienie pod numerem telefonu wskazanym w Dowodzie Przyjęcia
c. Wysłanie wiadomości SMS pod numer telefonu wskazany w Dowodzie Przyjęcia lub
d. Wysłanie listu poleconego drogą pocztową pod adres wskazany w Dowodzie Przyjęcia.
5. Serwis nie wydaje uszkodzonych części.
6. W przypadku, gdy niemożliwa jest naprawa, a wymiana części przekracza Akceptowalny koszt naprawy wskazany w Dowodzie Przyjęcia lub jest również niemożliwa, Serwis zastrzega sobie prawo do wydania sprzętu noszącego ślady naprawy, wraz ze wszystkimi jej skutkami. Jednocześnie Serwis zobowiązuje się do poinformowania Klienta o możliwości zaistnienia takiej sytuacji.

7. Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10,00zł netto (12,30zł brutto) za każdy dzień przechowywania. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz 'ADIMAR KOMPUTERY P.DZIKOŁOWSKI PANDRYKA' z siedzibą: 'Piłsudskiego 2 05-600 Grójec PL' opłaty w wysokości naliczonej.
§4 Gwarancja
1. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby firmy lub uzgodnić z pracownikiem Serwisu inny sposób dostarczenia sprzętu.
2. Na wykonane naprawy i usługi Serwis udziela gwarancji na okres wskazany w Karcie Naprawy, który wraz z dowodem zakupu jest jedynym potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w dowodzie zakupu powiązanym z Kartą Naprawy.
4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
a. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
b. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
c. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
d. przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
e. części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
f. części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
6. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich może zastosować zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
7. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
§5 Odpowiedzialność Klienta
1. Klient oświadcza, że jest właścicielem powierzonego do Serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na wszelkich nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
§6 Koszty
1. Diagnoza sprzętu komputerowego dotyczy wyłącznie usterki podanej przez klienta.
2. Diagnoza jest płatna jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (lub niemożliwości naprawy), a jej koszt wynosi 50 zł. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny.
3. Naprawy do kwoty opisanej w Dowodzie Przyjęcia (Akceptowalny koszt naprawy) wykonywane są bez wcześniejszej konsultacji z klientem.
4. W przypadku, gdy Akceptowalny koszt naprawy nie został ustalony, Serwis zobowiązuje się do poinformowania klienta o kosztach naprawy.
5. Opłaty za wszelkie naprawy i usługi opisane są w Cenniku.
6. Serwis zastrzega sobie możliwość jednorazowej zmiany opłat za wykonywaną usługę, informując wcześniej o tym fakcie Klienta.
7. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
Prace związane ze sprzętem (komputery stacjonarne):
• Konserwacja / czyszczenie wentylatorów, wymiana pasty termo-przewodzącej: od 150 zł
• Złożenie komputera z części klienta: od 250zł
• Wymiana podzespołów w komputerze ( sama usługa ) od 80 zł
• Wymiana baterii dla układu CMOS (BIOS) ( sama usługa ): 50zł
• Wymiana / przełożenie podzespołów do nowej obudowy: od 200zł
Prace związane ze sprzętem (laptopy, netebooki):
• Wymiana płyty głównej ( sama usługa ) : od 150zł
• Konserwacja układu chłodzenia, wymiana pasty i czyszczenie laptopa: od 150zł
• Wymiana klawiatury ( sama usługa ): od 50zł
• Wymiana / dodanie pamięci RAM ( sama usługa ): od 50zł
• Wymiana dysku twardego ( sama usługa ): od 50zł
• Wymiana uszkodzonej matrycy LCD ( sama usługa ): 100zł
• Wymiana taśmy matrycy ( sama usługa ): od 150zł
• Wymiana karty WIFI ( sama usługa ): od 50zł
• Wymiana układu chłodzenia ( sama usługa ): od 100zł
• Wymiana procesora ( sama usługa ): od 100zł
• Wymiana baterii dla układu CMOS (BIOS) ( sama usługa ): od 100zł
• Wymiana uszkodzonej obudowy ( sama usługa ) 150zł
Prace związane z oprogramowaniem (komputery stacjonarne, laptopy, netbooki):
• Optymalizacja systemu, usuwanie wirusów, trojanów, adware, ransomware, spyware, zbędnego oprogramowania 150zł
• Resetowanie hasła dla konta administrator (tylko systemy Windows): 100zł
• Rozwiązanie problemu z uruchomieniem systemu Windows: od 100zł do 250zł
• Podstawowa instalacja systemu Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10/11: 160zł
• Instalacja systemu Windows + optymalizacja, sterowniki, antywirus, podstawowe oprogramowanie: 250zł
• Instalacja systemu operacyjnego Linux (Debian, Ubuntu): od 180zł do 250zł
• Konfiguracja BIOS/UEFI: 30zł do 80zł
• Aktualizacja BIOS/UEFI: od 80zł do 120zł
• Aktualizacja oprogramowania lub systemu operacyjnego: od 40zł do 150zł
• Podział dysku twardego na partycje i formatowanie: od 30zł do 70zł
• Przenoszenie danych i archiwizacja na płytach CD, DVD, pamięciach typu pendrive lub dyskach zewnętrznych od 50zł do 300zł
• Odzyskanie utraconych danych z dysku twardego, pamięci typu pendrive lub kraty pamięci: od 200zł do 3000zł
• Stworzenie kopii bezpieczeństwa „recovery” – kopia zapasowa systemu: 250zł
• Przywrócenie kopii bezpieczeństwa „recovery” – kopia zapasowa systemu: 200zł
• Instalacja aplikacji, oprogramowania, sterowników: od 50zł do 150zł
• Konfiguracja oprogramowania: od 50zł do 150zł
• Konfiguracja urządzeń sieciowych (modemy, switche, routery): od 50zł do 200zł
• Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych (modemy, switche, routery): od 100zł do 200zł

Koszt diagnozy wynosi 50 zł. Opłata jest pobierana zawsze w przypadku braku akceptacji kosztorysu naprawy