Regulamin Serwisu


Regulamin Serwisu
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin Serwisu reguluje zasady świadczenia usług serwisowych urządzeń elektronicznych przez Dawida Łysika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SKY SCAFF Dawid Łysik , NIP: 5862255479 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Necla 6A1 81-377 Gdynia PL adres poczty elektronicznej: [email protected],(„Serwis”).
2. Usługami serwisowymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są usługi w zakresie napraw gwarancyjnych (usługi nieodpłatne), jak i napraw niespełniających warunków naprawy gwarancyjnej (usługi odpłatne) (łącznie jako „Usługi”), świadczone na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców („Klienci” w liczbie mnogiej, „Klient” w liczbie pojedynczej). Kwalifikacji Usługi jako gwarancyjnej lub odpłatnej dokonuje na podstawie warunków gwarancji danego urządzenia Serwis w porozumieniu z producentem danego urządzenia.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Serwis. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności i cookies https://megadron.pl/pl/terms/polityka-prywatnosci-30.html. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku ze świadczeniem Usług, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Usług Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług oraz obowiązki ustawowe Serwisu).


§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE
1. Warunkiem rozpoczęcia Usługi jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy, zawierającego wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu urządzenia (awarii) oraz żądania naprawy („Zgłoszenie Serwisowe”), w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście dostarczając urządzenie wymagające naprawy do Serwisu pod adresem:
Megadron
Ul. Śląska
33 81-310 Gdynia
b) elektronicznie za pomocą platformy zgłoszeniowej dostępnej pod adresem https://serwisant-online.pl/ca/4xqgmh/login („Strona Serwisu”)
2. W przypadku dostarczenia urządzenia przesyłką, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zgłoszenia Serwisowego drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszenia na Stronie Serwisu oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Złożenie Zgłoszenia Serwisowego drogą elektroniczną następuje w sposób następujący:
a) w celu złożenia Zgłoszenia Serwisowego niezbędna jest rejestracja na Stronie Serwisu oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych w celu kontaktu z Klientem w procesie realizacji Usługi oraz odesłania urządzenia po jej zakończeniu: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
b) zgłoszenia Serwisowego Klient dokonuje klikając odnośnik „dodaj naprawę”, a następnie wpisując wymagane dane w formularzu: typ przedmiotu naprawy (wybór spośród opcji z listy), producent, model, numer seryjny, opis problemu. Klient załącza pliki dokumentujące problem zgłaszany do naprawy, upuszczając je w wybranym miejscu lub poprzez kliknięcie wybranego miejsca. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 5MB. Klient zaznacza także czy traktuje naprawę objętą Zgłoszeniem Serwisowym jako gwarancyjną oraz zaznacza następujące dane: numer seryjny produktu, typ naprawy (wybór spośród opcji z listy), opis uszkodzeń mechanicznych zawartość zestawu. Klient wskazuje także adres odbioru ukończonej naprawy, może wskazać dodatkowe informacje w tym zakresie. Sposób dostarczenia urządzenia podlegającego naprawie domyślnie ustawiony jest jako wysyłka na adres Serwisu. Opcjonalnie Klient może dołączyć dodatkowe elementy naprawy klikając przycisk „Dołącz dodatkowe elementy” i wypełniając formularz. Po zakończeniu wpisywania danych wymaganych formularzem Zgłoszenia Serwisowego Klient klika przycisk „Utwórz naprawę”, co generuje Zgłoszenie Serwisowe w systemie Serwisu, a Klientowi przekazywany jest numer naprawy MD.
3. Serwis ma prawo odrzucić Zgłoszenie Serwisowe w przypadku niedostatecznie jasnego opisu problemu z urządzeniem. W tej sytuacji Klient ma prawo do ponownego złożenia Zgłoszenia Serwisowego, w którym powinien dokładniej sprecyzować zaistniały problem z urządzeniem.
4. Klient wysyłający urządzenie do Serwisu zobowiązany jest do oznaczenia przesyłki oraz samego urządzenia widocznym numerem MD nadanym wcześniej przez system zgłoszeniowy. Urządzenia nieposiadające numeru MD mogą zostać nieprzyjęte przez Serwis lub ich przyjęcie znacząco się opóźni.
5. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem urządzenia do Serwisu:
a) wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na wbudowanych nośnikach urządzeń
b) usunąć zewnętrzne nośniki pamięci z urządzeń
c) usunąć elementy zabezpieczające urządzenie niebędące oryginalną zawartością zestawu
d) usunąć akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju osłon, nakładek, naklejek itd. Nie dotyczy osłony gimbala!
e) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające z urządzeń lub przywrócić je do ustawień domyślnych.
6. Klient wysyłający urządzenie do Serwisu, zobowiązany jest to urządzenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem powstałym w trakcie transportu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia powstałe przed przyjęciem urządzenia do Serwisu, w tym również powstałe w trakcie transportu.
7. Dostarczenie urządzenia do Serwisu jest niezbędne do realizacji Usługi. Brak dostarczenia urządzenia do Serwisu wyklucza możliwość realizacji Zgłoszenia Serwisowego.
8. W przypadku Zgłoszenia Serwisowego składanego poprzez Stronę Serwisu, za datę dostarczenia urządzenia do Serwisu uznaje się datę doręczenia przesyłki zawierającej urządzenie.


§ 3. ZASADY REALIZACJI USŁUG
1. Czas trwania Usługi warunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Realizacja naprawy może trwać do 3 miesięcy, jednak w niektórych okolicznościach może się wydłużyć, w takim wypadku Klient zawsze będzie o tym informowany. Do czasu trwania Usługi nie wlicza się okresu, kiedy Serwis nie może podjąć się jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności z powodu braku dostarczenia urządzenia do Serwisu lub niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z obowiązków regulaminowych). Czas realizacji Usługi polegającej na naprawie gwarancyjnej określony jest w treści gwarancji urządzenia. Serwis dołoży wszelkich starań, by Usługi wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
2. Składając Zgłoszenie Serwisowe, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy i ewentualnej nieodpłatnej lub płatnej naprawy urządzenia.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Klienta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w urządzeniu powierzonym Serwisie, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
4. Serwis nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na nośnikach informacji jak i pamięciach wewnętrznych. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem świadczonej Usługi w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych.
5. Serwis nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie akcesoriów dodatkowych, pozostawionych przez Klienta przy wydawaniu (wysyłaniu) urządzenia do naprawy, o których mowa w § 2 pkt. 5. Klient akceptuje, że akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju osłon, nakładek, naklejek itd. mogą zostać uszkodzone lub utracone, już na etapie postępowania diagnostycznego i oświadcza, że nie będzie wysuwał względem Serwisu żadnych roszczeń z tytułu ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacją zawartą w Zgłoszeniu Serwisowym w zakresie zawartości przekazanego przez Klienta zestawu a rzeczywistą zawartością zweryfikowaną przez Serwis, Serwis poinformuje Klienta o rozbieżności poprzez maila, bądź zaktualizowanie składu zestawu w panelu zgłoszonej naprawy - zgłoszeniu MD naprawy. Stan zestawu stwierdzony przez Serwis będzie miarodajny dla dalszego procedowania Zgłoszenia Serwisowego.
7. Urządzenie uszkodzone mechanicznie w których jest możliwość uszkodzenia płyty głównej, po kontakcie z cieczą lub z nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami, traktowane jest jako urządzenie podwyższonego ryzyka, a Serwis nie gwarantuje, iż będzie możliwa naprawa takiego urządzenia, oraz że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki/ objawy lub pogłębieniu ulegną usterki/objawy zgłoszone przez Klienta. W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego urządzenia z usterkami/objawami innymi, niż te, które były zgłoszone przez Klienta. Stan takiego nienaprawionego urządzenia może być pogorszony.
8. Uszkodzone części z naprawionego produktu Klienta są utylizowane, jeśli Klient chce z powrotem części uszkodzone z naprawy, musi o tym wcześniej powiadomić, w trakcie rejestracji naprawy, jednak zwracane są wadliwe części po naprawie wyłącznie w zakresie części możliwych do odzyskania oraz jeśli usługa naprawy została wykonana w siedzibie Serwisu. Zwrot nie dotyczy części, których transport może być niebezpieczny (np. uszkodzone akumulatory), jak również jakichkolwiek części wymontowanych z urządzenia w przypadku napraw wykonanych w serwisach zewnętrznych (w tym w serwisie producenta) lub jak naprawiany sprzęt jest wymieniany na sprawną jednostkę o zmiennym numerze seryjnym.
9. Wszelkie informacje na temat realizacji usługi serwisowej przekazywane będą Klientowi drogą e-mailową, za pomocą automatycznych komunikatów SMS, o ile Klient wyrazi na to zgodę lub w panelu zgłoszenia serwisowego.
10. Klient zobowiązany jest poinformować Serwis o zmianie danych podawanych przy Zgłoszeniu Serwisowym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych.
11. Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia po zakończeniu naprawy:
a) osobiście w siedzibie Serwisu lub w autoryzowanym punkcie - wyłącznie w przypadku dokonywania Zgłoszenia Serwisowego osobiście, po okazaniu protokołu Zgłoszenia Serwisowego
b) za pośrednictwem wysyłki kurierskiej, która dokonywana jest na zlecenie Serwisu na adres Klienta podany w Zgłoszeniu Serwisowym.
12. Klient ma możliwości odbioru naprawy poprzez własnego przewoźnika, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Serwisem.
13. W przypadku Zgłoszenia Serwisowego dokonanego przez Klienta hurtowego, zwrot dokonywany jest do tego Klienta dokonującego Zgłoszenia Serwisowego, nie ma możliwości wysyłki urządzenia do klienta końcowego.
14. Komunikacja z Serwisem przeznaczona jest wyłącznie dla Klienta i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione przekazywanie informacji do podmiotu niebędącego jej adresatem jest zabronione.
15. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Serwis, przesyłając mu kopię ww. protokołu.
16. Po dokonaniu odbioru urządzenia, Klient powinien dokonać kontroli zawartości przesyłki, w szczególności kontroli kompletności zestawu, uszkodzeń i innych wad. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do urządzenia, należy sporządzić jednostronny protokół odbioru z wyszczególnionymi wadami i w miarę możliwości dokumentacją fotograficzną.
17. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Serwis o stwierdzonych nieprawidłowościach poprzez test dostarczanego sprzętu i przekazać mu kopię odpowiedniego protokołu, pod rygorem uznania, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń, co do stanu technicznego urządzenia oraz jego kompletności.
18. Jeśli Klient jest partnerem hurtowym Serwisu, wysyłka naprawy realizowana jest razem z następnym zamówieniem hurtowym Klienta lub automatycznie po upływie 7 dni roboczych.
19. W przypadku nieodebrania przez Klienta urządzenia lub akcesoriów dodatkowych, Serwis przechowywać będzie urządzenie lub akcesoria dodatkowe przez okres 60 dni. Po upływie 60 dni, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania urządzenia lub akcesoriów dodatkowych w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za przechowywanie urządzenia lub akcesoriów dodatkowych. Po kolejnych 120 dniach, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania urządzenia lub akcesoriów dodatkowych w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych)
20. Sprzęt nieodebrany w terminie sześć miesięcy od daty zakończenia lub rezygnacji z naprawy zgodnie z art 180 K.C będzie uznany za porzucony i zgodnie z art.181 K.C.przechodzi na własność serwisu z tytułu zwrotu kosztów składowania oraz ewentualnej naprawy.


§ 4. NAPRAWY GWARANCYJNE
1. W ramach napraw gwarancyjnych, Serwis realizuje naprawy urządzeń samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu dystrybutora lub producenta urządzenia zgodnie z jego warunkami gwarancji.
2. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas, kiedy Serwis nie może podjąć się naprawy gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności brak dostarczenia urządzenia do Serwisu, niespełnienie przez Klienta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w karcie gwarancyjnej produktu.
3. Koszty transportu urządzenia do Klienta ponosi Serwis. Klient ponosi kosztu transportu do Serwisu.
4. Do każdego zgłoszenia gwarancyjnego Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu urządzenia. W przypadku zgłoszenia serwisowego złożonego przez Klienta hurtowego, Serwis może żądać przedstawienia dowodu sprzedaży dla klienta końcowego celem ustalenia okresu gwarancji.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dodatkowych informacji odnośnie okoliczności uszkodzenia urządzenia tj. formularza wypadkowego i danych z lotu w postaci plików (log) z urządzenia mobilnego użytego z urządzeniem w momencie powstania uszkodzenia w przypadku urządzeń marki DJI i AUTEL pod rygorem odmowy realizacji Usługi jako gwarancyjnej. W niektórych sytuacjach należy załączyć login lub email użytkownika pod którym były wykonywane loty.
6. Kwalifikacja naprawy, która została zadeklarowana przez Klienta w Zgłoszeniu Serwisowym jako “Gwarancyjna” może ulec zmianie na “Płatna” po przeprowadzeniu warunków gwarancji przez Serwis. Klient zostanie poinformowany o przyczynach zmiany kwalifikacji. W tej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia § 5 poniżej.
7. Pozostałe kwestie, dotyczące napraw gwarancyjnych, nieobjęte w niniejszym Regulaminie, regulowane są przez warunki gwarancji.
8. W przypadku złożenia reklamacji na urządzenie, które zostało kupione poza naszym sklepem pobieramy opłatę 300 zł za obsługę zgłoszenia w przypadku drona i 200 zł w przypadku pozostałych urządzeń. Opłata jest pobierana niezależnie od decyzji.
W przypadku obsługi wymiany w ramach DJI Care, gdy dron i ubezpieczenie zostały kupione poza naszym sklepem obowiązuje opłata 200 zł.

§ 5. NAPRAWY POZA GWARANCYJNE (płatne)
1. Serwis realizuje Usługi poza gwarancyjne we własnym zakresie lub powierza ich wykonanie innym podmiotom o odpowiednich kwalifikacjach, w szczególności autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia.
2. Podmiot zewnętrzny z którym Serwis współpracuje:
BAJA BARTOSZ BETIUK ul. PIOTRA BARYKI 4 81-198 POGÓRZE NIP: 5871720036
Podany wyżej podmiot w niektórych naprawach wystawia rachunek końcowy. Podany wyżej podmiot obowiązuje taki sam regulamin jak „Serwisu”.
3. Realizacja naprawy może trwać do 3 miesięcy, jednak w niektórych okolicznościach może się wydłużyć, w takim wypadku Klient zawsze będzie o tym informowany. Serwis w ramach możliwości stara się wykonać Usługę w najkrótszym możliwym terminie.
4. Koszty transportu urządzenia do Serwisu oraz do Klienta ponosi Klient.
5. W ramach napraw poza gwarancyjnych, Serwis dokonuje diagnozy i wyceny naprawy urządzenia, która zostaje przedstawiona Klientowi drogą e-mailową oraz poprzez Stronę Serwisu. Sama diagnoza jest płatna w wypadku, kiedy urządzenie okaże się bezawaryjne – wówczas Klient zostanie obciążony kwotą 150,00 złotych brutto. W przypadku naprawy opłata za diagnozę wliczona jest już w cenę naprawy po akceptacji kosztów naprawy.
6. Serwis może odmówić przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego naprawy poza gwarancyjnej, bez podania przyczyny. Serwis informuje Klienta o odmowie w terminie 14 dni roboczych od złożenia przez Klienta Zgłoszenia Serwisowego.
7. Podjęcie jakichkolwiek czynności naprawczych lub diagnostycznych, uzależnione jest od akceptacji kosztów przez Klienta. Serwis przedstawia Klientowi pełne zestawienie kosztów wraz z danymi do przelewu oraz przewidywanym terminem realizacji Usługi poprzez wiadomość e-mail oraz informację w panelu klienta na Stronie Serwisu.
8. Klient udziela akceptacji warunków wykonania Usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania kosztorysu naprawy poprzez wiadomość e-mail zawierającą wyraźne zobowiązanie się Klienta do zapłaty. Brak akceptacji we wskazanym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z naprawy i powoduje anulację Zgłoszenia Serwisowego.
9. Z momentem akceptacji kosztów Klient zawiera z Serwisem umowę o świadczenie usług serwisowych.
10. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonaną Usługę z góry, w terminie 7 dni roboczych od zakończonej naprawy. Serwis przyjmuje płatności w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany w korespondencji, o której mowa w punkcie 5 powyżej oraz przy odbiorze osobistym jest możliwa płatność gotówką. W niektórych wypadkach są wysłane prośby o szybkie płatności przez system płatności Tpay. Standardowo Serwis dokumentuje płatność, który doręcza wraz z urządzeniem po naprawie. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Serwis niezbędnych danych do faktury.
11. W przypadku, gdy Klient, po uprzednim zawarciu umowy o świadczenie usług serwisowych zrezygnuje z naprawy poza gwarancyjnej w trakcie jej realizacji, przez co rozumie się także brak płatności w terminie wskazanym w punkcie 10 powyżej, zobowiązany jest zwrócić Serwisowi wszelkie koszty, w tym koszty zamówionego urządzenia, części, transportu i diagnozy.
12. Serwis uprawniony jest, wedle własnego uznania, wstrzymać rozpoczęcie naprawy do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z punktem 10 powyżej.
13. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów naprawy w przypadku ujawnienia się dodatkowych usterek w trakcie naprawy urządzenia, gdy mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Serwis zobowiązuje się powiadomić Klienta o każdej konieczności wykonania dodatkowych napraw, kosztach z tym związanych oraz czasie realizacji. Postanowienia punktów 5-12 powyżej stosuje się odpowiednio.
14. Serwis ma prawo wstrzymać wydanie urządzenia Klienta do chwili wpłacenia przez Klienta wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej oraz innych kwot należnych na rzecz Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
15. Uszkodzone części z naprawionego produktu Klienta są utylizowane, jeśli Klient chce z powrotem części uszkodzone z naprawy, musi o tym wcześniej powiadomić, w trakcie rejestracji naprawy, jednak zwracane są wadliwe części po naprawie wyłącznie w zakresie części możliwych do odzyskania. Zwrot nie dotyczy części, których transport może być niebezpieczny (np. uszkodzone akumulatory) lub naprawiany sprzęt jest wymieniany na sprawną jednostkę o zmiennym numerze seryjnym.


§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych poprzez Stronę Serwisową, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 1. umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Serwis zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadkach, w których:
a) Umowa o świadczenie usług serwisowych zawarta została osobiście w lokalu przedsiębiorstwa Serwisu (w siedzibie albo w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) powyżej)
b) Klient wyraźnie zażądał, aby rozpoczęcie Usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Serwis wykona w pełni Usługę.
4. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po akceptacji kosztów naprawy, a Usługa jest w trakcie realizacji, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi, z uwzględnieniem wynagrodzenia uzgodnionego w umowie, o której mowa w § 5 punkcie 7 powyżej.
5. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy wykonanie naprawy okaże się niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników. Odstąpienie może nastąpić w terminie 90 dni roboczych od stwierdzenia przez Serwis przyczyny uzasadniającej odstąpienie, poprzez oświadczenie złożone klientowi w formie wiadomości e-mail oraz informację w panelu klienta na Stronie Serwisu. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwraca Klientowi nienaprawione urządzenie. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego urządzenia z usterkami/objawami innymi, niż te, które były zgłoszone przez Klienta. Stan takiego nienaprawionego urządzenia może być pogorszony.
6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów: o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.


§ 7. REKLAMACJE
1. Serwis ma prawny obowiązek wykonania na rzecz Klienta Usług bez wad.
2. Serwis odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne wykonanych Usług w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym (art. 556 – 576 w związku z art. 638 § 1 kodeksu cywilnego).
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.
4. Klienci będący konsumentami składają reklamację w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Serwisowi zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Usługi oraz żądanie Klienta.
5. Jeżeli wykonana Usługa ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę usunie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
6. Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi z wadą pozostaje do wartości Usługi bez wady.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Usługi jest nieistotna lub niezasadna.
8. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Serwis informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Serwis spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. Celem rozpoznania złożonej reklamacji Serwis może zażądać od klienta przesłania, na koszt Serwisu, urządzenia będącego przedmiotem reklamowanej Usługi.
10. Serwis udziela gwarancji jakości na Usługę naprawy poza gwarancyjnej oraz części, które zostały do niej użyte, okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakończenia naprawy (nie mylić z datą odbioru sprzętu). Nie dotyczy to części, które były dostarczone przez Klienta - Serwis nie daje gwarancji na części, które nie pochodzą od niego, tylko od Klienta. Serwis nie udziela gwarancji na naprawę, jeśli sprzęt nosi ślady nieautoryzowanych ingerencji, połowicznych napraw nie wykonywanych przez nasz Serwis, lub na sprzęt, który był po kontakcie z cieczą.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Usług świadczonych w ramach poza gwarancyjnych, wykonanych na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług serwisowych.
12. Serwis informuje, że w usłudze naprawy, produkty naprawione uzyskały sprawność. Serwis jednak nie odpowiada za usterki, które wynikają z samej struktury wiekowego przedmiotu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki w reklamacji, które nie dotyczyły usterki.
§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) („Ustawa”). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem platformy serwisant-online.pl. Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.
2. Serwis świadczy następujące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Serwisu:
a) Konto – Klient korzysta z usługi poprzez wejście na Stronę serwisu, a następnie – przy założeniu Konta - kliknięcie pola „Zarejestruj się teraz” oraz wypełnienie formularza rejestracji i wypełnienie czynności opisanych w § 2 pkt 2 lit. a) powyżej, a przy korzystaniu z Konta uprzednio założonego – wpisanie loginu lub adresu e-mail podanego w procesie rejestracji, a także hasła, w polu logowania. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Serwisu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres działalności).
b) Zgłoszenie Serwisowe – Klient korzysta z usługi w sposób opisany w § 2 pkt 2 lit. b) powyżej. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zgłoszenia Serwisowego lub jego anulowania przez Klienta.
3. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub Mozilla Firefox na urządzeniu z dostępem do Internetu.
4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
5. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych na Stronie Serwisu formularzy,
b) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Serwisu,
c) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Serwisu, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich, a także praw jakichkolwiek osób, w tym ich praw własności intelektualnej,
d) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) ingerowanie w działanie Strony Serwisu, w tym zmienianie kodu, używanie lub zamieszczanie złośliwego oprogramowania, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Serwisu lub innych użytkowników.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi użytkownik korzystający ze Strony Serwisu.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8. Serwis informuje niniejszym, iż stosuje środki zabezpieczające Stronę Serwisu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Pomimo jednak tych środków, korzystanie ze Strony Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem drogą elektroniczną usług może wiązać się z wystąpieniem jednego lub kilku z zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, jak np:
a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery etc.;
b) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
9. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
10. Strona Serwisu wykorzystuje pliki cookies użytkownika. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w zakładce: Polityka prywatności i cookies https://megadron.pl/pl/terms/polityka-dotyczaca-cookies-13.html


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Metody diagnozy, techniki naprawy, specjalistyczna wiedza, procedury serwisowe, know how, procesy stanowią wyłączną własność Serwisu i chronione są jako tajemnica jego przedsiębiorstwa. W przypadku gdy przy świadczeniu usług Serwis korzysta z wiedzy lub procedur podmiotów trzecich, Serwis zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotowych informacji.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
3. Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz zostaje poddane platformie ODR, internetowe rozstrzyganie sporów przy Komisji Europejskiej Komisja Europejska - Konsumenci - Przekaż skargę konsumencką do rozpatrzenia https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
6. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać na adresy podane w zakładce Kontakt https://megadron.pl/pl/cms/kontakt-53.html
7. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2023 r. Serwis może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.