Polityka zwrotów i reklamacji


§1 Definicje

Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SCS Piotr Szczepiński z siedzibą w Kruszwicka 14 71-043 Szczecin PL identyfikujący się numerem NIP 673-000-24-05 którego obszarem działalności są usługi serwisowania, naprawy lub obsługi technicznej.

Usługobiorca - konsument: osoba fizyczna, lub przedsiębiorca na rzecz którego Usługodawca realizuje usługi.

Zlecenie - usługa, lub grupa usług, których celem jest realizacja zamówionej przez Usługobiorcę naprawy, serwisu lub obsługi technicznej.

Płatność - przedpłata lub zapłata za Zlecenie dokonana gotówką, przelewem bankowym lub za pomocą transakcji elektronicznej dokonanej na stronie https://naprawiam.online

Protokół - dokument, otrzymany od Usługodawcy w formie papierowej lub elektronicznej: mailem, lub do pobrania ze wskazanego adresu URL, potwierdzający realizację Zlecenia.

§2 Typy i sposoby Płatności

Usługodawca w ramach realizacji Zlecenia może przyjmować Płatności przed realizacją (przedpłata) lub po zrealizowaniu (zapłata).

Usługodawca oferuje następujące sposoby płatności:

- gotówka
- płatność przelewem bankowym
- płatność elektroniczna, na stronie https://naprawiam.online

Płatności elektroniczne realizowane są następującymi kanałami: szybki przelew bankowy, BLIK, karta płatnicza.

Pośrednikiem realizującym płatności elektroniczne jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań posługujący się nazwą Tpay.

§3 Zwroty Płatności

W sytuacji gdy, zrealizowano Płatność w formie przedpłaty, i Zlecenie nie może być zrealizowane z winy Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Usługobiorcy informacji o braku możliwości realizacji.

W sytuacji gdy, zrealizowano Płatność w formie przedpłaty, i Usługobiorca zrezygnował z realizacji Zlecenia przed jego ukończeniem, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o rezygnacji. Zwrot Płatności może zostać pomniejszony o koszty transportu zgodne z cennikiem kuriera realizującego przesyłkę oraz o koszty zrealizowanych w ramach Zlecenia usług do momentu rezygnacji.

Zwroty Płatności związane z reklamacjami wykonuje się na podstawie uznanych reklamacji, maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

Zwroty Płatności mogą być zrealizowane dowolnym sposobem płatności uzgodnionym między Usługodawcą i Usługobiorcą sposobem pod warunkiem, że Usługobiorca wyraził na to zgodę.

Jeśli zwrot Płatności jest realizowany poprzez płatność elektroniczną, zwrot zostanie dokonany tym samym kanałem, którym dokonywana była Płatność.

§4 Reklamacja Płatności elektronicznej

Reklamacje dotyczące Płatności elektronicznych, wykonywanych na stronie https://naprawiam.online wyjaśnia Tpay.

Zasady reklamacji płatności obowiązujące w Tpay opisane są w dokumencie ”Regulamin dokonywania płatności”, który można znaleźć pod adresem https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

§5 Reklamacja usługi serwisowej

Usługodawca udziela 3-miesięcznej gwarancji na zrealizowane naprawy.

W przypadku wystąpienia usterki po naprawie u Usługodawcy należy skontaktować się z Usługodawcą w celu uzgodnienia odbioru przedmiotu naprawy.

Poprawną formą złożenia reklamacji jest forma pisemna lub wiadomość email. Adres korespondencyjny oraz adres email znajdują się na Protokole Zlecenia, które Usługobiorca reklamuje.

Reklamacja powinna zawierać informację o reklamowanym Zleceniu: numer, data, opis usterki, oraz wszelkie inne informacje umożliwiające rozpoznanie usterki.

Przedmiot naprawy należy zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, załączyć kopię Protokołu, lub inny dokument otrzymany od Usługodawcy w celu realizacji reklamacji.

Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone indywidualnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Postęp realizacji zgłoszenia reklamacyjnego dostępny będzie na platformie https://naprawiam.online pod adresem URL wskazanym na potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, w mailu lub we wiadomości SMS.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zobowiązuje się wyeliminować usterkę.

W przypadku gdy reklamacja jest bezzasadna: usterka nie została rozpoznana lub jest wynikiem użytkowania urządzenia niezgodnie ze specyfikacją producenta lub Usługodawcy, Usługobiorcy zostaną naliczone koszty transportu (odbiór urządzenia oraz jego dostarczenie) zgodne z cennikiem kuriera realizującego przesyłkę.