Regulamin Serwisu


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://serwisant-online.pl/ca/hkm8yq/

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.swiatgsm.com, prowadzonego przez Dawida Labicha w formie działalności gospodarczej pod nazwą P.W. CLIP Labich Dawid z siedzibą w Bydgoszczy (85-151) przy ul. W. Stefańskiego 14, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 953-249-24-74 , Regon 340304171 , zwany dalej „Sklep Świat GSM”.
Korzystając z serwisu internetowego www.sklep.swiatgsm.com, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem www.sklep.swiatgsm.com /regulamin/


Kontakt:
www.sklep.swiatgsm.com z siedzibą w Bydgoszczy (85-151) przy ul. W. Stefańskiego 14
nr telefonu: 533-399-818
e-mail: [email protected]§ 1. Jakie definicje używamy?

1) Usługa – naprawa Urządzeń typu smatrphone zawierana przez Strony z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, za pomocą formularzy dostępnych na stronie Sklepu,
2) Zleceniodawca – każda osoba czy podmiot prawa zlecający wykonaie usługi serwisowej w Sklepie,
3) Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ,
4) Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.sklep.swiatgsm.com stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług naprawy t urządzeń typu smatrphone, tablet i laptop,
5) Zleceniobiorca (zamiast Zleceniobiorca, proponuję nazwę firmy, w takim wypadku należy zmienić również w treści umowy Zleceniobiorca na firmę) P.W. CLIP Labich Dawid z siedzibą w Bydgoszczy (85-151) przy ul. W. Stefańskiego 14, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 953-249-24-74 , Regon 340304171 , zwany dalej „Sklep Świat GSM”.
6) Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Kupującego podany w trakcie rejestracji czy zawarcia Umowy, umożliwiająca przekazanie Kupującemu Regulaminu i informacji na temat Umowy,
7) Strony – strony Umowy, tj. Zleceniodawca i Zleceniobiorca,
8) Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem Bydgoszcz, ul. Mostowa 3
9) Konto użytkownika – nieodpłatna usługa elektroniczna w Sklepie, polegająca na założeniu i użytkowaniu indywidulanego profilu ułatwiającego zlecanie usług bez potrzeby podawania wszystkich danych (wpisując e-mail oraz hasło, dane automatycznie zostaną pobrane z konta), umożliwiające sprawdzenie statusu realizacji zlecenia w Sklepie, otrzymywanie informacji na temat nowości w Sklepie i aktualnych promocji,
10) Dni robocze - od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy,
11) Obsługa Klienta – pracownicy Zleceniobiorcy kontaktujący się z klientem w zakresie wykonania Usług,
12) Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. Jakie są wymagania techniczne?

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
§ 3. Jak wycenić usługę?

1) Należy kliknąć na zakładkę „Wycena naprawy“ i wpisać producenta, model Urządzenia, które będzie naprawiane oraz rodzaj usterki.
2) Cena będzie zawierała całość kosztów Usługi, tj. koszt transportu w obie strony, koszt części zamiennych oraz robocizny w zakresie wskazanychw zleceniu Usługi, z wjątkiem okreslonym w § 3 pkt 3.
3) Cena jest zależna od ilości uszkodzeń w Urządzeniu wskazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy po analizie podzespołów elektronicznych Urządzenia na miejscu w serwisie Zleceniobiorcy okaże się, że zakres usługi naprawczej jest większy niż wskazany przez Zlecniodawcę, Obsługa Klienta skontaktuje się ze Zleciodawcą, aby uzyskać jego akceptację, co do kwoty naprawy.


§ 4. Jak zlecic naprawę?

1) Zleceniodawca zleca Usługę za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.swiatgsm.com .
2) W celu złożenia zlecenia naprawy, Zleceniodawca może, ale nie musi założyć Konto użytkownika.
3) Wypełniając formularz Zleceniodawca wprowadza następujące dane:
• imię, nazwisko/nazwa/firma,
• adres z którego ma być odebrany przedmiot naprawy i dostarczony zwrotnie,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• producenta i model smartphona, który będzie naprawiany oraz rodzaj usterki.
4) Zleceniodawca następnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz klauzulą informacyjną RODO.
5) Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji w formie korespondencji e-mail.
6) W kolejnym kroku Zleceniodawca wybiera sposób zapłaty (zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu).
7) W przypadku chęci otrzymania fakturę VAT za Usługi, należy również wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa/firma i adres nabywcy, numer NIP). Brak wprowadzenia tych danych uniemożliwia wystawienie faktury.
8) Zleceniodawca otrzyma informację o cenie naprawy oraz informację o dacie i godzinie odbioru sprzętu przez przedstawiciela firmy kurierskiej, z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.
9) Zleceniodawca zobowiązany jest do podania kompletnych, czytelnych i prawidłowych danych, o których mowa w pkt 3). W przypadku niemożności odebrania, dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie na skutek niekompletnych, nieczytelnych czy nieprawidłowych danych, Zleceniodawca pokrywa koszty przesyłek.
10) Zleceniodawca zabezpiecza Urządzenie przed uszkodzeniami czy zniszczeniami w transporcie. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia, Zleceniodawca odpowiada za uszkodzenia Urządzenia w transporcie.
11) Zleceniodawca ma obowiązek wydać kurierowi kompletne urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami, których razem z nim Zleceniodawca używa (kabel USB, ładowarka, itp.), nawet jeżeli nie są one związane bezpośrednio z charakterem zgłoszonej usterki.
12) Po otrzymania przesyłki pracownicy serwisu Zleceniobiorcy sprawdzają jej stan (stan opakowania) i stan samego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, jest spisywany protokół szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia samego urządzenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu powstałe w transporcie.
13) W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, Obsługa Klienta skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
14) Jeżeli nie ma zastrzeżeń, co do przesyłki i samego urządzenia, zostaje ono przekazane do działu technicznego, gdzie weryfikowana jest zgłaszana do naprawy usterka i następuje jej naprawa. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług, Zleceniobiorca dokona wyceny naprawy tychże usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą e-mailową.
15) W przypadku braku akceptacji nowego kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim dotarło do Zleceniobiorcy.
§ 5. Kto zabezpiecza dane z Urządzenia?
1) Zleceniodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na Urządzeniu (przed przekazaniem kurierowi) poprzez wykonanie ich kopii zapasowej.
2) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na Urządzeniu i innych nośnikach przekazanych z Urządzeniem do naprawy.
3) Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną na stronie www.sklep.swiatgsm.com Zleceniobiorca może zabezpieczyć dane znajdujące się na Urządzeniu.
4) Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny Urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, serwis informuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową.
§ 6. Jak przebiega wykonanie naprawy?
1. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, żeby naprawa została zakończona w terminie 30 dni roboczych, po otrzymaniu Urządzenia. Dotyczy to przypadków, gdy zlecenie naprawy dotyczy uszkodzeń Urządzenia zgłoszonych w formularzu naprawy.
2. W przypadku, gdy zakres naprawy jest większy określony po weryfikacji na miejscu w serwisie, a tym samym cena jest wyższa, Obsługa Klienta kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową, aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy i wskazuje przewidywany czasu naprawy Urządzenia. Do czasu uzyskania drogą mailową akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają wstrzymane.
3. Naprawione urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy w tym samym dniu, kiedy zostaje naprawione chyba, że charakter uszkodzenia i naprawy kwalifikuje urządzenie do wydłużonych testów obciążeniowych. W takim przypadku, urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu testów.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą mailową.
5. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. Zleceniobiorca zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.
6. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych czynników niezależnych od Zleceniobiorcy.
§ 7. Jakie są warunki zwrotu naprawionego sprzętu?
1. Naprawione urządzenie zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności, Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ewentualnego odszkodowania od kuriera.
§ 8. Jak zapłacić cenę za usługi?
1) Zapłata ceny za Usługę następuje po wypełnieniu formularza zlecenia Usługi w następujących formach: a) przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system tPay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, Z siedzibą ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę z systemu t Pay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
2) Koszt naprawy wyszczególniony zostanie na fakturze VAT dołączonej do Urządzenia po zrealizowaniu naprawy.
3) W przypadku, kiedy została uzgodniona dodatkowa forma rozliczenia naprawy Zleceniodawca powinien zapłaci, a Zleceniodawca nie wywiąże się ze zobowiązania zapłaty, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze świadczeniem Usługi do momentu zaksięgowania środków za naprawę na rachunku bankowym wskazanym przez Zleceniobiorcę.
4) W przypadku nieodebrania urządzenia od Zleceniobiorcy w terminie 2 miesięcy od daty wykonania naprawy urządzenia przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość przywrócenia Urządzenia do stanu sprzed naprawy, o ile jest to technicznie możliwe.
§9. Gwarancja na Usługi i części
1) Zleceniobiorca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy.
2) Gwarancji udzielanej przez Zleceniobiorcę nie podlegają inne elementy składowe urządzenia.
3) Okres gwarancji biegnie od daty wydania Urządzenia Zleceniodawcy.
4) W okresie gwarancji Zleceniobiorca usunie wszelkie usterki podlegające gwarancji bezpłatnie.
5) Gwarancji nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji Urządzenia.
6) Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem:
o modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania,
o uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci,
o uszkodzeń mechanicznych,
o uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom wskazanym przez producenta Urządzenia,
o uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

§ 10. Jakie są warunki reklamacji?

1) Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w związku z niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem usług przez Zleceniobiorcę.
2) Reklamacje należy składać albo pisemnie na adres siedziby firmy, osobiście pod adresem siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] albo za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem www.swiatgsm.com
3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej Zamawiającego, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres e-mail;
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4) Sprzęt, którego dotyczy reklamacja zostanie odebrany od Klienta w sposób opisany w §4 lub zostanie dostarczony przez Klienta.
5) Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z Urządzeniem do Zleceniobiorcy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej, brak odpowiedzi na złożoną reklamację, we wskazanym powyżej terminie, jest równoznaczne z uznaniem roszczenia.
6) Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Klient może:
a) złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w ust. 1 powyżej,
b) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
§ 11. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) Zleceniodawca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
2) W przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę wtedy nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia, a tym samym Konsument jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną naprawę.
3) W przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał usługę w części a Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, to Konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnie do wykonanej naprawy.
4) Odstąpienie od Umowy następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 5) przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
5) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: data zawarcia Umowy, imię i nazwisko Konsumenta, określenie Usługi, którego umowa dotyczyła, nr konta bankowego do zwrotu płatności.
6) W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
7) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Instytut zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z potrąceniem części ceny rozliczonej proporcjonalnie do wykonanej naprawy oraz kosztów przesyłki.
8) Instytut dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.


§ 12. Jak polubownie rozwiązywać spory?

1) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Konsument - Zleceniodawca może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (formularze wniosków są dostępne pod adresem: www.uokik.pl).
2) Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
3) W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
4) Konsument – Zleceniodawca, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumnetów.org.pl).

§13. Postanowienia końcowe
1) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dniu jego udostępnienia na stronie, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
2) Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Zleceniodawcy na przedstawienie informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
3) W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z poźn. zm.) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem _____________________ r.Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
__________________________________________________________________________________________

_________________________ adres e-mail: ___@_______________(dane Zleceniobiorcy jak w nagłówku regulaminu)

- Ja/My(*) ___________________________________________________________niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________________________
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ____________________________________________________________

- Adres Konsumenta (-ów): ____________________________________________________________________

_________________________________
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data _____________
(*) Niepotrzebne skreślić.