Regulamin Serwisu


REGULAMIN SERWISU TECHLOVERS

1.
Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu RTV i komputerowego pod nazwą TechLovers mieszczącego się w Rzeszowie 35-326, przy ulicy Tadeusza Rejtana 27D, jest firma TECHLOVERS SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001010413, posiadająca nr. NIP: 8133890876, REGON: 524017822, wykonująca działalność w miejscowości Rzeszów, Aleja Tadeusza Rejtana 27D – zwana dalej “TechLovers”, „Serwisem TechLovers” lub „Serwisem”.
Regulamin określa warunki oraz zasady wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez firmę TechLovers. Osoby fizyczne i prawne lub podmioty które zlecają wykonanie usługi serwisowej zwane będą dalej „Klientami”.
Złożenie Serwisowi zlecenia oznacza zawarcie „Umowy Naprawy”, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed zawarciem Umowy.
Regulamin jest dostępny na stronie: https://naprawiam.online/panel/techlovers/, na stronie: https://techlovers.pl oraz w miejscu wykonywania działalności przez firmę TECHLOVERS SP. Z O.O.
Korzystanie z serwisu TechLovers oznacza akceptację niniejszego regulaminu i może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w jego treści.

2.
Umowa Naprawy

Umowa Naprawy – umowa powstała pomiędzy Klientem a Serwisem, która zostaje zawarta poprzez akceptację przez Klienta warunków znajdujących się w dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia” oraz w Regulaminie. Akceptacja warunków następuje poprzez złożenie podpisu na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia” lub jako oświadczenie woli złożone przez Klienta w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie pola wyboru „Zapoznałem się Regulaminem w przypadku zawierania umowy zdalnie poza miejscem prowadzenia działalności przez Serwis.
Klient zlecając Serwisowi wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) niezbędnych do nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi. Dane te również służą identyfikacji. Serwis TechLovers informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługują wszystkie prawa wynikające z przepisów oraz wskazane w Polityce Prywatności, związane z ochroną danych osobowych.
Odmowa podania podstawowych danych kontaktowych może być podstawą do odmowy przyjęcia sprzętu do serwisu lub odmowy wykonania usługi.
Klient oddając sprzęt do naprawy otrzymuje dokument „Potwierdzenie przyjęcia” zawierający dane identyfikacyjne Klienta oraz dane urządzenia przekazywanego Serwisowi do naprawy. W dokumencie zawarte są również informacje o ewentualnie przekazywanym wyposażeniu dodatkowym, rodzaju usterki, umownej cenie naprawy, jeśli taka została ustalona, oraz kod QR pozwalający uruchomić stronę www prowadzoną przez TechLovers, gdzie może samodzielnie śledzić status naprawy.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia Potwierdzenia przyjęcia, Serwis ma prawo odmówić wydania sprzętu Klientowi, lub odmówić udzielenia informacji o statusie naprawy, do czasu udowodnienia przez Klienta prawa do sprzętu przekazanego na serwis.

3
Wykonanie diagnostyki

W celu wykrycia przyczyn niesprawności Serwis wykona procedury diagnostyczne pozwalające na identyfikację uszkodzeń, oszacowania kosztów naprawy, oraz określenia terminu jej wykonania. Aby prawidłowo przeprowadzić diagnostykę, Serwis wykorzysta wiedzę, odpowiednie zaplecze techniczne, oraz materiały w ilościach niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia czynności.
Usługa diagnostyki jest bezpłatna wyłącznie w przypadku realizacji naprawy w serwisie TechLovers. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi, Serwis może domagać się od Klienta pokrycia kosztów robocizny, kosztów komponentów i materiałów, które były niezbędne do prawidłowego zdiagnozowania przekazanego do Serwisu urządzenia. Serwis może w takim wypadku odmówić Klientowi wydania sprzętu do czasu zapłaty należności.
W przypadku odstąpienia od naprawy po wykonaniu czynności diagnostycznych, Serwis nie odpowiada za niepoprawne działanie odebranego urządzenia, nawet gdy objawy uszkodzenia lub funkcjonowanie jest zupełnie różne od zgłaszanego w czasie przekazywania na Serwis. Wynika to z tego, że czynności diagnostyczne mogą wymagać demontażu, wymiany lub przeprogramowania niektórych komponentów.

4
Przekazanie danych cyfrowych.

Klient przekazując Serwisowi sprzęt, który jest wyposażony w nośniki danych, oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania tymi danymi. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów prawa, w przypadku ujawnienia w przekazanych danych treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich.
Serwis Techlovers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty materialne, bądź konsekwencje jakie zostaną wyciągnięte wobec Klienta, jeśli na skutek działania siły wyższej, działania służb państwowych, lub Policji, na przekazanych przez Klienta nośnikach zostaną ujawnione treści prawnie zakazane, bądź takie do których dysponowania, klient nie posiadał prawa.
Klient jest zobowiązany do usunięcia z nośnika danych przekazywanego do Serwisu wszelkich danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Klient nie usunął tych danych przed przekazaniem sprzętu do naprawy jest zobowiązany poinformować o tym Serwis i zawrzeć z Firmą TechLovers umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Za skutki braku zawarcia takiej umowy lub nieusunięcie danych z nośnika – Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
Serwis działając zgodnie z przepisami prawa, dołoży wszelkich starań oraz wdroży procedury i środki techniczne, pozwalające zapewnić ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać kopię zapasową, ponieważ niektóre czynności diagnostyczne lub serwisowe mogą wymagać usunięcia danych.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy i inne wady danych i aplikacji zainstalowanych na nośnikach Klienta oraz za następstwa wynikające z utraty tych danych. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane przekazane na nośnikach przez Klienta w przypadku wykrycia uszkodzenia nośnika, lub występowania wady ukryte nośnika lub wykrycia występowania złośliwego oprogramowania.
Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora.

5
Czas naprawy

Naprawa przekazanego do serwisu sprzętu będzie wykonana w czasie do 14 dni roboczych. Czas ten jest zależny od dostępności komponentów niezbędnych do technologicznego i skutecznego wykonania naprawy, a także rodzaju i rozmiaru zdiagnozowanej usterki. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku braku dostępności niezbędnych części zamiennych, materiałów, bądź w przypadku konieczności zakupu podzespołów poza granicami kraju.
Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku wykrycia przez serwis nieznanych w momencie przyjęcia faktów, mających wpływ na przebieg naprawy, np. zalania, podejmowanych prób naprawy przez osoby niewykwalifikowane lub innych przyczyn komplikujących naprawę.
Termin naprawy może też być przesunięty w przypadku gdy istnieje konieczność akceptacji kosztów przez Klienta, bądź jest wskazane wykonanie przedpłaty na poczet przyszłych kosztów.

6
Określenie kosztów naprawy

Koszt naprawy to suma wszystkich kosztów, w tym kosztów komponentów, materiałów, środków chemicznych, koszt robocizny. W przypadku gdy w celu skutecznej naprawy urządzenia konieczne jest pozyskanie specjalnych podzespołów, usług, czy opłacenie licencji, Serwis obciąży Klienta w sposób proporcjonalny do udziału danej rzeczy, usługi, bądź licencji w całkowity proces naprawy.
W większości przypadków bardzo ciężko oszacować koszy naprawy bez przeprowadzenia ekspertyzy, lub niekiedy jest to zupełnie niemożliwe bez demontażu i wykonania pomiarów. Nawet naprawa identycznych urządzeń, zazwyczaj nie przebiega tak samo i może spowodować różne koszta. Dlatego nie określamy z góry kosztów naprawy. Te zostaną podane po wykonaniu ekspertyzy.
Szacowany koszt usługi serwisowej jest podawany Klientowi w wyniku diagnozy urządzenia. Jeżeli podczas wykonywania naprawy okaże się, że koszty przekraczają szacowany koszt usługi, Serwis skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji podwyższonych kosztów. Wiadomość zawierająca prośbę o decyzję w sprawie akceptacji kosztów zostanie wysłana drogą elektroniczną w wiadomości mail oraz przez SMS. Akceptacja następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na SMS o treści „TAK” lub w systemie elektronicznym po wybraniu odpowiedzi „Akceptuję koszty naprawy”. Jeżeli Klient nie zaakceptuje podwyższonego kosztu naprawa nie zostanie wykonana a urządzenie zostanie zwrócone Klientowi.
W niektórych przypadkach, Klient może być obciążony dotychczas poniesionymi kosztami. Dotyczy to w szczególności komponentów pozyskiwanych na zamówienie, sprowadzanych z zagranicy bądź takich, które zostały zamontowane w serwisowanym urządzeniu, a ich demontaż jest niemożliwy bez poniesienia dodatkowych nakładów, bądź niemożliwy ze względu na konstrukcję, gdzie czynność ta mogłaby spowodować nieodwracalne zmiany w podzespole.
Podczas składania zlecenia, Klient może określić maksymalny akceptowalny koszt naprawy. Gdy naprawa nie może zostać wykonana w granicach kosztów określonych przez Klienta, Serwis powiadomi Klienta i poprosi o akceptację szacowanych kosztów.
Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta sposobu naliczania kosztów. Serwis TechLovers dokłada wszelkich starań aby wyliczenie kosztów przebiegało w sposób transparentny zaś naliczany koszt za przeprowadzone usługi, był adekwatny do nakładu pracy i poniesionych środków.

7.
Odbiór sprzętu.

Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania Serwis informuje Klienta o przygotowaniu sprzętu do odbioru. Wiadomość zostanie dostarczona na adres mail podany przez Klienta oraz w wiadomości SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Wiadomość zawierać będzie stan sprzętu oraz koszty jakie należy uiścić. Data powiadomienia Klienta o gotowości sprzętu do odbioru odnotowywana jest w Karcie naprawy.
Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. przez SMS lub poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z z siedziby TechLovers w terminie 7 dni od daty przekazania powyższej informacji.
Jeśli podczas dostarczenia sprzętu, klient wybrał opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprzęt zostanie przesłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, niezwłocznie po opłaceniu kosztów naprawy. Faktura zostanie przesłana do Klienta równolegle z protokołem naprawy. Wpłatę za dokonaną naprawę można dokonać na numer rachunku dostąpny na stronie serwisu lub za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych wskazanych na protokole naprawy.
W przypadku nieodebrania urządzenia we wskazanym terminie, bądź w przypadku niedokonania wpłaty, Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania w kwocie 5 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowywania sprzętu ponad wskazany termin i uzależnia jego wydanie od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie. W przypadku nieodebrania sprzętu z naprawy, w terminie 30 dni od chwili powiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, bądź w przypadku nieopłacenia kosztów naprawy w terminie 30 dni od daty przesłania faktury, sprzęt uznany zostanie jako porzucony przez Klienta i przejdzie do wyłącznej dyspozycji Serwisu.
W przypadku zmiany danych kontaktowych, Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Serwisu o zmianie danych. Brak możliwości nawiązania kontaktu, wynikły z winy Klienta, rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie po upływie 30 dni od przesłania informacji o gotowości sprzętu do odbioru, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku wykonywania naprawy z użyciem części zamiennych, wymienione podzespoły będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis do recyclingu/utylizacji.
Do skutecznego odebrania sprzętu niezbędne jest doręczenie „Dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy” zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu.
Potwierdzeniem wykonania naprawy i odebrania sprzętu z naprawy jest Karta Naprawy, która jest każdorazowo wydawana przez Serwis przy odebraniu sprzętu przez Klienta.
Karta Naprawy zawiera również informację na temat gwarancji udzielanej przez Serwis.

8.
Ryzyka związane z naprawą.

Przeprowadzenie skutecznej diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu najczęściej wymaga jego demontażu. W takim wypadku może dojść do usunięcia istniejących plomb, w tym plomb gwarancyjnych. To może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis, dystrybutora, sprzedawcę).
Jeżeli Klient nie wyraża zgody na usunięcie plomb, zobowiązany jest zgłosić to przed zleceniem naprawy. Brak zgłoszenia ze strony Klienta nie może być podstawą do późniejszej reklamacji zerwania plomb gwarancyjnych i utraty gwarancji. Brak zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych może być podstawą do odmowy wykonania usługi.
W przypadku demontażu urządzenia, może dojść do naruszenia konstrukcji mocowań lub elementów obudowy, co może powodować pojawienie się widocznych śladów użytkowania.

9.
Gwarancja i reklamacja.

Na wykonane usługi naprawy, modernizacji, renowacji sprzętu Serwis TechLovers udziela 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wymienione podczas naprawy podzespoły, które jednak mogą być objęte oddzielną gwarancją producenta, dystrybutora lub sprzedawcy. Jeśli tak jest, Serwis umieści odpowiednią informację w protokole naprawy. Termin biegu gwarancji liczony jest od dnia odebrania sprzętu z naprawy.
Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania, których powinien dokonać użytkownik.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi użytkowania sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych, przegrzania oraz działania siły wyższej.
Koszt i ryzyko dostarczenia sprzętu do serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej ponosi Klient.
Warunkiem wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jest zachowanie plomb gwarancyjnych oraz dostarczenie wraz ze sprzętem protokołu naprawy, wydanego Klientowi podczas odbioru sprzętu z Serwisu, potwierdzającego bieg terminu uprawniającego do świadczeń gwarancyjnych.
Serwis zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w §5, na które Serwis Techlovers nie ma wpływu, a które mogą przyczynić się do wydłużenia terminu naprawy.
Reklamacje wykonanej usługi można zgłaszać pisemnie, na adres: TechLovers sp. z o.o., al. T. Rejtana 27D, 35-326 Rzeszów lub za pomocą poczty e-mail na adres: [email protected].
Serwis o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji powiadamia Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Serwisu. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres korespondencyjny.

10.
Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz z zachowaniem warunków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do sposobu zbierania i ochrony zebranych danych osobowych.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dodatkowe uprawnienia Klienta związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych przekazanych firmie TechLovers znajdują się w treści “Polityki prywatności”, którą można znaleźć pod tym linkiem “Polityka prywatności”.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny – wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zostały zawarte w “Polityce prywatności” którą można znaleźć pod https://naprawiam.online/docs/techlovers/statement/pLmPzGqD

11.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis TechLovers będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Adres e-mail Serwisu do kontaktu z Klientami to: [email protected]

12.
Postanowienia końcowe

Klient zlecając wykonanie usługi serwisowi TechLovers oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Serwis TechLovers nie weryfikuje prawa własności Klienta do Przekazanego sprzętu. Klient przekazujący sprzęt do naprawy oświadcza, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik) i jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.