Regulamin Serwisu


1. Postanowienia ogólne 

1.1. Właścicielem serwisu MIUIservice jest Renata Kaźmierczak, prowadząca działalność gospodarczą jako MIUIservice Renata Kaźmierczak z siedzibą pod adresem ul. Rocha 151a, 42-202 Częstochowa, posiadająca NIP PL5732310151.
1.2. Klienci mają możliwość kontaktowania się z serwisem przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, pod numerem telefonu 604 830 830 lub emailem pod adresem [email protected].
1.3. Serwis świadczy swoje usługi stacjonarnie oraz za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.miuiservice.pl oraz panelu www.serwisant.online/panel/MIUIservice.
1.4. Regulamin jest dostępny dla klientów na stronie internetowej serwisu oraz w siedzibie serwisu.
1.5. Klientami serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
2. Przyjmowanie i realizacja zleceń na usługi serwisowe

2.1. Zlecenia napraw przyjmowane są w siedzibie serwisu, poprzez stronę internetową serwisu oraz panel www.
2.2. Do korzystania z panelu www konieczna jest rejestracja i założenie konta przez klienta.
2.3. W panelu www klient podaje niezbędne dane dotyczące naprawy.
2.4. Wszystkie przekazane przez klienta dane są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia usługi naprawy, zgodnie z Polityką Prywatności MIUIservice. 
2.5. Przed przekazaniem telefonu do serwisu, klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej danych w urządzeniu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w urządzeniu podczas naprawy. 
2.6. Po otrzymaniu urządzenia, serwis przeprowadza diagnozę urządzenia oraz szacuje pełen koszt naprawy. 
2.7. Kosztorys naprawy przedstawiany jest klientowi do akceptacji przez panel www, email lub SMS.
2.8. W przypadku akceptacji kosztorysu przez klienta, serwis przystępuje do naprawy. 
2.9. W przypadku odrzucenia kosztorysu i rezygnacji z naprawy, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnostyki w wysokości 49-129PLN (w zależności od zakresu wykonanych prac)
2.10. Po zakończeniu naprawy i wykonaniu testów, klient otrzymuje zlecenie z kwotą płatności poprzez panel www, email lub SMS. 
2.11. Płatność można wykonać poprzez bramkę TPAY, przelew na konto bankowe serwisu lub w siedzibie serwisu przy odbiorze urząd
2.12. W przypadku naprawy urządzenia przesłanego do serwisu, po zaksięgowaniu wpłaty należności, naprawione urządzenie zostanie niezwłocznie odesłane do klienta kurierem DPD lub poprzez Paczkomat InPost. 
2.13. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku rażącego opóźnienia płatności, serwis zastrzega sobie prawo do wystawienia noty odsetkowej (12% w skali roku) oraz naliczenia kosztów magazynowania urządzenia (1,61 PLN/dzień).
3. Prawa gwarancyjne na wykonane naprawy i podzespoły 

3.1. Serwis udziela gwarancji na czynności serwisowe i wymienione podzespoły na okres 3 lub 6 miesięcy, co jest przedstawiane klientowi przed rozpoczęciem naprawy. 
3.2. Naprawy sprzętu po ingerencji wilgoci, po upadkach i innych silnych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka i większości przypadków nie udzielamy gwarancji na takową naprawę. 
3.3. Każdorazowo naprawiane w naszym serwisie urządzenia otrzymują plomby, których naruszenie jest równoznaczne z utratą wszelkich praw gwarancyjnych.
4. Postanowienia końcowe i wyłączenia odpowiedzialności 

4.1. W trakcie realizacji naprawy mogą ujawnić się usterki, nie wykryte po przyjęciu urządzenia do serwisu lub w trakcie diagnozy.
4.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu. 
4.3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy w przypadku stwierdzenia podczas diagnozy wcześniejszej, niefachowej ingerencji w urządzenie osób trzecich. 
4.4. W wyjątkowych sytuacjach serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia wymaganych podzespołów, o czym klient jest informowany na bieżąco poprzez panel www, email lub SMS. 
4.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski klienta w przypadku wydłużenia czasu naprawy. 
4.6. Podczas odbioru sprzętu w siedzibie serwisu, klient proszony jest o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie wszelkich uwag dotyczących wykonanej naprawy oraz stanu fizycznego urządzenia. 
4.7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone wraz ze sprzętem akcesoria, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy załączone zostały one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki. 
4.8. Serwis zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem. 
4.9. W przypadku przekazania przez klienta błędnych danych lub dyspozycji, serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody lub koszty. 
4.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad poufności przez klienta przy posługiwaniu danymi dostępowymi do konta w panelu www.
4.11. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w dostępności panelu www, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich. 
4.12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy w komunikacji klient-serwis spowodowane niekompatybilnością strony internetowej i panelu www z infrastrukturą techniczną klienta. 
4.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4.14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2018 roku, z uwzględnieniem aktualizacji z 23.01.2024 roku.
4.15. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.