Informacja o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji usługi


Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. informuje Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. ul. Dąbrowskiego 307; 60-406 Poznań, NIP 6972306468, Regon 302214316,

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. ul. Dąbrowskiego 307; 60-406 Poznań lub e-mail: [email protected];

3. Inspektor ochrony danych w Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. nie został wyznaczony;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług;

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie;

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy [email protected] lub kontakt pisemny: Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. ul. Dąbrowskiego 307; 60-406 Poznań