Regulamin Serwisu


REGULAMIN SERWISU Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K.

§ 1. SŁOWNIK
Serwis – Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K. – (dalej jako „Seecom Polska Robert Geisler, Dariusz Baksalary Sp. K.” lub „Serwis”).
Klient – przedsiębiorca lub jednostka publiczna zgłaszająca urządzenie do usługi serwisowej.
Aplikacja serwisowa – aplikacja udostępniona pod adresem http://seecompolska.pl/serwis/ pozwalająca na autoryzację użytkownika i przydzielenie mu praw do monitorowania stanu realizacji usługi serwisowej.

§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE
1. Przekazanie sprzętu do serwisu oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich warunków, na podstawie których Serwis świadczy usługi serwisu.
2. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu.
3. Jeżeli podczas przyjęcia Klient nie określi usterki może dodatkowo zostać obciążony kosztami ustalenia uszkodzenia w kwocie nieprzekraczającej 500,00 zł netto.
4. Klient jest informowany w formie pisemnej przy pomocy poczty elektronicznej e-mail z adresu [email protected] lub w drodze telefonicznej poprzez usługę sms SEECOM o zmianach stanu realizacji usługi serwisowej. Ponadto informacje o aktualnym stanie realizacji usługi serwisowej można uzyskać po zalogowaniu na swoje konto w aplikacji serwisowej.
5. Po wykonaniu usługi serwisowej Klient otrzyma informację telefonicznie poprzez sms lub w formie pisemnej pocztą elektroniczną e-mail o zakończeniu naprawy.
6. Czas realizacji usługi serwisowej wynosi do 21 dni roboczych i może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisu, np. z powodu konieczności odesłania sprzętu do producenta, wówczas Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w formie elektronicznej e-mail lub telefonicznie poprzez sms.
7. Z przyczyn niezależnych od Serwisu, np. w sytuacji braku części zamiennych, Serwis może nie wykonać usługi serwisowej, wówczas Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji usługi serwisowej oraz możliwości odbioru sprzętu.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta zapisanych w pamięci sprzętu (np. na dyskach twardych). Klient zobowiązany jest, przed przekazaniem sprzętu, wykonać kopię bezpieczeństwa posiadanych danych.
9. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie jego transportu do Serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłane urządzenie.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia usługi serwisowej Serwis jest uprawniony do wysłania Klientowi informacji w formie e-mail o pozostawionej rzeczy i możliwości jej odbioru lub pozostawienia z zamiarem porzucenia rzeczy. W przypadku otrzymania przez Serwis zwrotnej informacji mailowej o braku zamiaru odbioru rzeczy z Serwisu, sprzęt będzie uznany za porzucony i na podstawie art. 181 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przejdzie na własność Serwisu.
2. W sytuacji nieodebrania towaru przez Klienta po zakończeniu usługi serwisowej, Serwis jest uprawniony do rozpoczęcia naliczania opłat za przechowywanie sprzętu w wysokości: 100,00 zł brutto za każdy miesiąc przechowania.
3. W przypadku nieodebrania sprzętu przez Klienta w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia usługi serwisowej, Serwis, oprócz uprawnienia wynikającego z § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu, jest uprawniony do przekazania rzeczy właściwemu Staroście, zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, lub złożenie do depozytu na podstawie art. 467 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się na tej stronie.